10.02.20

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitused 2020

Pedagoogide täienduskoolitus
„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“
(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks)
kolmapäeval, 4. märtsil 2020 Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu)
ja
reedel, 6. märtsil 2020 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) – sellel koolitusel on kõik kohad täis

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)
Sihtrühm: gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad (eesti õppekeelega kool)
Maht: 10 akadeemilist tundi
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

Teemad:
1.     Sisulisi tähelepanekuid 2019. aasta eksamitööde kohta
2.     Eristuskirja ja hindamisjuhendite olemus
3.     Lugemisülesannete vastuste hindamine ja analüüs
4.     Kirjutamisülesande (arutleva kirjandi) hindamine ja analüüs
5.     Näidisülesandeid koos hindamisjuhendiga
Koolitaja: Merike Vardja

Registreerumisega kinnitab registreeruja, et
1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;
2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

Päevakava Tartus 4. märtsil 2020
10.15–10.30 Hommikukohv
10.30–12.00 Koolitus
12.00–12.30 Lõunaeine
12.30–14.00 Koolitus
14.00–14.15 Paus
14.15–16.30 Koolitus

Päevakava Tallinnas 6. märtsil 2020
10.15–10.30 Hommikukohv
10.30–12.00 Koolitus
12.00–12.15 Paus
12.15–13.30 Koolitus
13.30–14.30 Lõunaeine
14.30–17.00 Koolitus
Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel omandab osaleja kindluse õpilaste ettevalmistamisel eesti keele riigieksamiks ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamise suunamisel.
Õpiväljundid: Koolitusel osalenu
teab eesti keele riigieksami eristuskirja ja hindamisjuhendite sisu ning on kursis neis tehtud muudatustega;
tunneb eksamiülesannete olemust, oskab riigieksami hindamisjuhendeid rakendada õpilaste vastuste hindamisel;
arendab mitmekülgselt õpilaste tekstimõistmis- ja tekstiloomeoskust, mis aitab tagada vastavate õpitulemuste omandamise ja riigieksami sooritamise;
suunab õpilasi üld- ja valdkonnapädevuste kujundamisel ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamisel.
Õppemeetodid: näitlikustatud loeng, arutelu, praktiline töö

Merike Vardja on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal cum laude ning saanud keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse. Ta on omandanud Jyväskylä Ülikoolis filosoofialitsentsiaadi kraadi ja filosoofiadoktori kraadi kirjanduse alal. Aastail 1993–2006 õpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis / Tallinna Ülikoolis eesti kirjandust ja kultuurilugu ning soome keelt ja kirjandust. Aastail 1996–1998 töötas ta Haridusministeeriumi üldhariduse osakonna õppekavatalituses eesti keele peaeksperdina. 1996/1997. aastast on ta olnud eesti keele riigieksamit ettevalmistava komisjoni liige ning apellatsioonikomisjoni ekspert, sh kaks aastat eesti keele e-riigieksami töörühma liige. Ta on olnud pikka aega eesti keele riigieksami hindamise komisjoni liige ja neljal aastal eesti keele riigieksami hindajate koolitaja.

Kommentaare ei ole: