Õppekorralduse alused


Täienduskoolituse õppekorralduse alused

1.    Täienduskoolituse toimumisest teavitamise tingimused ja kord
(1)  Täienduskoolituse toimumisest antakse aegsasti teada koolitusteatega, mis saadetakse sihtrühmale e-posti teel ja avaldatakse koolituse veebilehel https://merikevardjakoolitus.blogspot.com.
(2) Koolitusteade sisaldab olulist infot koolituse sisu ja korralduse kohta, sh koolituse aega, kohta, mahtu, teemasid, koolitajate nimesid ja tutvustust (kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus), päevakava, registreerumise juhendit ja lõpptähtpäeva, õppetasu suurust.
(3)  Hiljemalt 3 päeva enne koolitust saadetakse kõigile registreerunuile e-posti teel meeldetuletusteade koolituse toimumise kohta.
(4)  Juhul kui tuleva täienduskoolituse korralduses tekib olulisi muudatusi (nt toimumise koha muutus), teavitatakse sellest viivitamatult kõiki koolitusele registreerunuid ning avaldatakse vastav info koolituse veebilehel.

2.    Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
(1)  Koolitusele võetakse vastu kirjaliku registreerumise alusel, mis toimub veebivormi kaudu, mille link avaldatakse koolitusteates. Koolitusele registreerimist kinnitab nõuetekohaselt täidetud veebivormi automaatne kinnitussõnum.
(2)  Koolituselt arvatakse välja kirjaliku äraütlemisteate alusel, mille koolitusele registreerunu saadab koolituse korraldajale e-posti teel. Koolituse arve on võimalik tühistada üksnes juhul, kui koolitusele registreerunu esitab kohast äraütlemise teate hiljemalt registreerumise lõpptähtpäeval.

3.    Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord
(1)  Täienduskoolitusele registreerumist käsitatakse kinnitusena, et registreeruja on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud. Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena. Täienduskoolitusele registreeruja teatab registreerumisel, kes tasub arve (kas asutus/omavalitsus või eraisik). 
(2) Täienduskoolituse eest tasu maksmine toimub arve alusel, mis väljastatakse koolitusele tulija soovitud ajal, kuid üldjuhul 3 päeva enne koolituse toimumist. Arve väljastatakse üldjuhul e-arveldaja kaudu e-arvena või soovi korral e-posti teel PDF-arvena.
(3)  Koolituse arve tasumise tähtaeg on kuni 21 päeva väljastamise päevast alates.
(4)  Õppetasu maksmisest vabastatakse juhul, kui koolitusele registreerunu ütleb koolituse kohast ära hiljemalt registreerumise lõpptähtpäeval.
(5)  Kohast äraütlemisel pärast registreerumise lõpptähtpäeva ja/või koolituselt puudumisel tuleb arve tasuda täies mahus.
(6)  Juhul, kui koolitusele registreerunu on arve tasunud enne registreerumise lõpptähtpäeva ja ta ütleb kohast ära hiljemalt registreerumise lõpptähtpäeval, siis tagastatakse talle õppetasu täies mahus. Õppetasu maksmisest vabastatakse ja ette makstud õppetasu tagastatakse täies mahus ka juhul, kui koolitus jääb mis tahes põhjusel ära (vääramatu jõu tõttu vm).
(7) Koolitusele registreerumise lõpptähtpäev avaldatakse koolituse veebilehel ja samuti sihtrühmale saadetavas koolitusteates. Üldjuhul lõpeb registreerumine 3 päeva enne koolitust.
(8) Juhul kui arve tasub eraisik, saab ta tasutud koolituskulu maksustatavast tulust maha arvata.

4.   Teised õppe korraldamise olulised tingimused
(1) Täienduskoolitus korraldatakse koolituse ajaks renditud ruumides, mis võivad eri koolituste puhul olla erinevad. Koolituse ruumis on võimalik kasutada tänapäevaseid IKT-vahendeid (arvuti, projektor) ja muid vahendeid sõltuvalt koolituse sisust ning õppijate ja koolitaja vajadustest.
(2) Veebi-/haja-/põimkoolituse puhul kasutatavast keskkonnast (Microsoft Teams, Google Meet vm) teavitatakse vastavas koolitusteates enne koolitust.
(3) Arvestust koolitusest osavõtu kohta peetakse registreerumisteadete alusel. Auditoorsest tööst osavõttu kinnitab iga osaleja allkirjaga registreerimislehel. Juhul kui koolitus toimub veebikoolitusena, siis on auditoorne töö võrdsustatud veebikeskkonnas toimuva tööga, millest osavõttu kinnitab iga osaleja logimisteave.
(4) Pärast koolitust (maksimaalselt 2 nädala jooksul) väljastatakse kõigile auditoorses töös osalenutele paber- või elektroonne tõend. Tõendi väljastamise tingimus on osalemine auditoorses töös. Õppijale, kes on registreerunud koolitusele ja maksnud õppetasu, kuid ei ole osalenud auditoorses töös, väljastatakse koolitusmaterjalid.
(5) Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolitusel on hinnatud õpiväljundite saavutatust (peale auditoorses töös osalemise ka testi, iseseisva töö vm sooritamine, mida tagasisidestatakse).
(6) Täienduskoolitusasutus säilitab kõik registreerimislehed ja peab arvestust kõigi väljastatud tõendite/tunnistuste kohta. Vajaduse korral väljastab täienduskoolitusasutus tõendi/tunnistuse duplikaadi.
(7) Õppekorraldusega seotud küsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kehtestatud: 23.11.2015
Viimati uuendatud: 30.04.2021

täienduskoolitusasutus FIE Merike Vardja