Õppekavad

1.    Täienduskoolitusasutuse nimi:
FIE Merike Vardja
2.    Õppekava nimetus:
Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena (õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks)
3.    Õppekavarühm (rahvusvahelise haridus- ja koolitusvaldkondade liigituse ISCED-F 2013 järgi):
0232 Kirjandus ja lingvistika
4.    Kogumaht:
10 akadeemilist tundi, sh 8 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat tööd
5.    Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:
gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad
Õppe alustamise tingimused puuduvad.
6.    Õppe-eesmärk:
Koolituse tulemusel omandab osaleja kindluse õpilaste ettevalmistamisel eesti keele riigieksamiks ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamise suunamisel.
7.    Õpiväljundid:
Koolitusel osalenu
·         teab eesti keele riigieksami eristuskirja ja hindamisjuhendite sisu ning on kursis neis tehtud muudatustega;
·         tunneb eksamiülesannete olemust, oskab riigieksami hindamisjuhendeid rakendada õpilaste vastuste hindamisel;
·         arendab mitmekülgselt õpilaste tekstimõistmis- ja tekstiloomeoskust, mis aitab tagada vastavate õpitulemuste omandamise;
·         suunab õpilasi üld- ja valdkonnapädevuste kujundamisel ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamisel.
8.    Õppesisu:
·         Sisulisi tähelepanekuid möödunud aasta(te) eksamitööde kohta
·         Eristuskiri ja hindamisjuhendid
·         Lugemisülesannete vastuste hindamine ja analüüs
·         Kirjutamisülesande (arutleva kirjandi) hindamine ja analüüs
·         Harjutamisülesandeid koos hindamisjuhendiga
9.    Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus korraldatakse koolituse ajaks renditud ruumides, kus on tänapäevaste IKT-vahendite kasutamise võimalus (arvuti, projektor).
10.  Õppemeetodid:
näitlikustatud loeng, arutelu, praktiline töö;
iseseisev töö: ühe lugemisosa töö või ühe kirjutamisosa töö (kirjandi) hindamine eesti keele riigieksami eristuskirjas oleva hindamisjuhendi põhjal; oma hinnangu põhjendamine (3–5 lausega)
11.  Õppematerjalid:
jaotmaterjal
eesti keele riigieksami materjalid: https://harno.ee/riigieksamid#materjalid
12.  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
osalemine auditoorses töös ja iseseisva töö sooritamine
Hindamismeetod
Hindamiskriteeriumid
Iseseisev praktiline töö
·         Üks lugemisosa töö või üks kirjand on hinnatud.
·         Hinnangut on põhjendatud (3–5 lauset).

13.  Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend või tunnistus
Tõend väljastatakse, kui õppija on osalenud auditoorses töös ning õpiväljundite saavutatust ei hinnatud (tõend väljastatakse vaikimisi kõigile auditoorses töös osalenutele). Tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud auditoorses töös ning õpiväljundite saavutatust on hinnatud.
14.  Koolitaja kvalifikatsioon ja/või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
erialane kõrgharidus, pädevus käsitletavas valdkonnas
Merike Vardja on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal cum laude ning saanud keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse. Ta on omandanud Jyväskylä Ülikoolis filosoofialitsentsiaadi kraadi ja filosoofiadoktori kraadi kirjanduse alal. Aastail 1993–2006 õpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis / Tallinna Ülikoolis eesti kirjandust ja kultuurilugu ning soome keelt ja kirjandust. Aastail 1996–1998 töötas ta Haridusministeeriumi üldhariduse osakonna õppekavatalituses eesti keele peaeksperdina. 1996/1997. aastast on ta olnud gümnaasiumi eesti keele riigieksamit ettevalmistava komisjoni liige ja vaidekomisjoni ekspert. Ta on olnud kaks aastat eesti keele e-riigieksami töörühma liige, pikka aega eesti keele riigieksamitööde hindaja ja viis aastat hindajate koolitaja.

Gümnaasiumi eesti keele e-riigieksami arendus algas 2015. a. Arenduse tulemusel valmis 2016. a esimene kontseptsioon ja 2017. a kevadel esimene katsetuse raport, mis on kättesaadav siin.

15.  Õppekava kehtestatud: 23.11.2015, Merike Vardja
Viimati uuendatud: 16.02.2024


---


1. Täienduskoolitusasutuse nimi:
FIE Merike Vardja
2.    Õppekava nimetus:
... kirjandus, kultuur ja ajalugu (koolituste sari)
3.    Õppekavarühm (rahvusvahelise haridus- ja koolitusvaldkondade liigituse ISCED-F 2013 järgi):
0232 Kirjandus ja lingvistika
4.    Kogumaht:
8 akadeemilist tundi, sh 6 tundi auditoorset tööd, kuni 2 tundi praktilist tööd (õppekäik), iseseisvat tööd ei ole
5.    Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:
gümnaasiumi ja põhikooli eesti keele ja kirjanduse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, usundiõpetuse, filosoofia-, kunstiajaloo-, kultuurilooõpetajad, raamatukoguhoidjad
Õppe alustamise tingimused puuduvad.
6.    Õppe-eesmärk:
Koolituse tulemusel omandab osaleja gümnaasiumi ja põhikooli kirjanduse, ajaloo, kultuuriloo ning usundiõpetuse käsitlemise ja lõimimise ideid.
7.    Õpiväljundid:
Koolitusel osalenu
·         mõistab ja mõtestab religiooni inimeste elu ja kultuuri kujundajana, kirjanduse jt kaunite kunstide inspiratsiooniallikana, religiooni seoseid maailma kultuuripärandiga;
·         lähtub religioonide ja maailmavaadete tutvustamisel tasakaalustatud teaduslikust käsitlusest;
·         lõimib koolitusel käsitletud teemasid/ideid kirjandus- või kultuurilooõpetusega või ajaloo- ja ühiskonnaõpetusega (nt inimene ja religioon, Eesti usuline maastik).
8.    Õppesisu:
·         Erinevad teemad, mis sõltuvad koolitusest, nt "Kristlik kirjandus, kultuur ja ajalugu", "Islami kirjandus, kultuur ja ajalugu" jts.
9.    Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus korraldatakse koolituse ajaks renditud ruumides, kus on tänapäevaste IKT-vahendite kasutamise võimalus (arvuti, projektor).
10.  Õppemeetodid:
loeng, ekskursioon (õppekäik), arutelu
11.  Õppematerjalid:
jaotmaterjal vastavalt koolitusele
12.  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
osalemine auditoorses ja praktilises töös
13.  Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
14.  Koolitaja kvalifikatsioon ja/või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
erialane kõrgharidus või kõrgharidus mõnel muul alal ja arvestatav pädevus ning kogemus käsitletavas valdkonnas 
(koolitajate nimed ja täpsem kirjeldus koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kohta on koolitusteates, vt jaotis "Register"  "Koolitusteated")
15.  Õppekava kehtestatud: 31.01.2018, Merike Vardja
Viimati uuendatud: 30.04.2021


---


1.    Täienduskoolitusasutuse nimi:
FIE Merike Vardja
2.    Õppekava nimetus:
Tekstiõpetuse mängulisi elemente (osaoskused/tekstimõistmine, metoodika)
3.    Õppekavarühm (rahvusvahelise haridus- ja koolitusvaldkondade liigituse ISCED-F 2013 järgi):
0232 Kirjandus ja lingvistika
4.    Kogumaht:
8 akadeemilist tundi, sh 8 tundi auditoorset tööd, iseseisvat tööd ei ole
5.    Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:
eesti keele ja kirjanduse õpetajad
Õppe alustamise tingimused puuduvad.
6.    Õppe-eesmärk:
Koolituse tulemusel osaleja omandab uusi mängulisi võtteid draamatekstide käsitlemiseks ja põnevaid teatrielemente keeleteemade ilmestamiseks; omandab vahetul kokkupuutel teadmisi ja kogemusi teatrikunsti erinevatest mängulistest elementidest; omandab uusi oskusi teksti analüüsida, näha nii teksti tasandeid kui ka tekstiväliseid tasandeid, luua seoseid nende tasandite vahel ning seda õpetada.
7.    Õpiväljundid:
Koolitusel osalenu kasutab
·         uusi mängulisi võtteid draamatekstide käsitlemisel ja põnevaid teatrielemente keeleteemade ilmestamisel;
·         teatrikunsti erinevaid mängulisi elemente;
·         uusi oskusi tekstide analüüsimisel, näeb nii teksti tasandeid (süžee, tegelased, kujundid ja kirjeldused tekstis jms) kui ka tekstiväliseid tasandeid (autor, ajastu jms) ja loob seoseid nende tasandite vahel.
8.    Õppesisu:
·         Erinevad harjutused ja mängud draamatekstide käsitlemiseks.
Teatraalne luule või luuleline teater – teatrikunsti elemente luule käsitlemisel. Luulekavade koostamise kogemusest.
Mängulisi võtteid keeletunniks.
Häälestus-, liikumis- ja reaktsiooniharjutuste varia.
·         Töö luule- ja proosatekstiga, teksti analüüs ja interpreteerimisvõimalused.
Teksti liigendamine ja temporütmistamine.
Kandva pausi fenomen.
Kirjateksti ja kõneteksti põhimõttelised erinevused.
9.    Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus korraldatakse koolituse ajaks renditud ruumides, kus on tänapäevaste IKT-vahendite (arvuti, projektor jms) kasutamise võimalus.
10.  Õppemeetodid:
loeng, praktilised harjutused
11.  Õppematerjalid:
jaotmaterjal
12.  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
osalemine auditoorses töös
13.  Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
14.  Koolitaja kvalifikatsioon ja/või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
erialane kõrgharidus, töökogemus käsitletavas valdkonnas 
(koolitajate nimed ja täpsem kirjeldus koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kohta on koolitusteates, vt jaotis "Register"  "Koolitusteated")
15.  Õppekava kehtestatud: 19.11.2019, Merike Vardja
Viimati uuendatud: 30.04.2021

---


1.    Täienduskoolitusasutuse nimi:
FIE Merike Vardja
2.    Õppekava nimetus:
Hääl kui instrument ja õpetaja töövahend (osaoskused/kõnelemine, metoodika)
3.    Õppekavarühm (rahvusvahelise haridus- ja koolitusvaldkondade liigituse ISCED-F 2013 järgi):
0232 Kirjandus ja lingvistika
4.    Kogumaht:
6 akadeemilist tundi, sh 6 tundi auditoorset tööd, iseseisvat tööd ei ole
5.    Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:
humanitaar- ja sotsiaalainete ning teiste õppeainete õpetajad (7.–12. klass), õppejuhatajad, huvijuhid jt (koolitus on mõeldud kõigile, kes esinevad ja esitavad tekste või õpetavad seda)
Õppe alustamise tingimused puuduvad.
6.    Õppe-eesmärk:
Koolituse tulemusel osaleja valdab kõnetehnika alustõdesid; esitab, analüüsib ja interpreteerib erinevaid tekste ning õpetab seda; tunnetab häält kui instrumenti, oskab oma häält paremini kasutada ja hoida ning teab, kuidas esinemispingest vabaneda.
7.    Õpiväljundid:
Koolitusel osalenu
·         valdab kõnetehnika alustõdesid;
·         esitab erinevaid tekste ja õpetab seda;
·         analüüsib ja interpreteerib luule- ja proosatekste ning õpetab seda;
·         tunneb kõneaparaadi töö olemust;
·         teab ja kasutab vajalikke kõne-, diktsiooni- ja artikulatsiooniharjutusi;
·         oskab kõnetakistusi ületada ning oma häält
paremini hoida ja taastada.
8.    Õppesisu:
·         Kõnetehnika alustõed, kirjateksti ja kõneteksti erinevused.
·         Kõneaparatuuri töö olemus, hääle kasutamise võimalused ja koormuse optimeerimine.
9.    Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus korraldatakse koolituse ajaks renditud ruumides, kus on tänapäevaste IKT-vahendite (arvuti, projektor) kasutamise ning toolide ja laudade ümberpaigutamise võimalus (U-kujuline paigutus).
10.  Õppemeetodid:
lühiloeng, praktilised harjutused
11.  Õppematerjalid:
jaotmaterjal
12.  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
osalemine auditoorses töös
13.  Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
14.  Koolitaja kvalifikatsioon ja/või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
erialane kõrgharidus, töökogemus käsitletavas valdkonnas 
(koolitajate nimed ja täpsem kirjeldus koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kohta on koolitusteates, vt jaotis "Register"  "Koolitusteated")
15.  Õppekava kehtestatud: 13.09.2019, Merike Vardja
Viimati uuendatud: 30.04.2021

---


1.    Täienduskoolitusasutuse nimi:
FIE Merike Vardja
2.    Õppekava nimetus:
Laste- ja noortekirjandus ning kirjanduse õpetamine (kirjandus, metoodika)
3.    Õppekavarühm (rahvusvahelise haridus- ja koolitusvaldkondade liigituse ISCED-F 2013 järgi):
0232 Kirjandus ja lingvistika
4.    Kogumaht:
8 akadeemilist tundi, sh 8 tundi auditoorset tööd, iseseisvat tööd ei ole
5.    Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:
eesti keele ja kirjanduse õpetajad (II ja III kooliaste), klassiõpetajad, õppejuhatajad, (kooli)raamatukoguhoidjad
Õppe alustamise tingimused puuduvad.
6.    Õppe-eesmärk:
Koolituse tulemusel osaleja omandab ülevaate uuemast laste- ja noortekirjandusest, oskab laste- ja noortekirjandust käsitleda nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtudes, teab ja oskab rakendada kirjanduse õpetamise (tekstianalüüsi) meetodeid.
7.    Õpiväljundid:
Koolitusel osalenu
·         orienteerub uuemas laste- ja noortekirjanduses ning reflekteerib seda;
·         tunneb nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ning käsitleb laste- ja noortekirjandust neist lähtudes;
·         teab ja rakendab kirjanduse õpetamise (tekstianalüüsi) meetodeid.
8.    Õppesisu:
·         Ülevaade uuemast laste- ja noortekirjandusest, sh tüviteosed.
·         Laste- ja noortekirjanduse õpetamise metoodika II ja III kooliastmes: tekstianalüüsi meetodeid ja näiteid.
9.    Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus korraldatakse koolituse ajaks renditud ruumides, kus on tänapäevaste IKT-vahendite kasutamise võimalus (arvuti, projektor).
10.  Õppemeetodid:
näitlikustatud loeng, arutelu
11.  Õppematerjalid:
jaotmaterjal
12.  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
osalemine auditoorses töös
13.  Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
14.  Koolitaja kvalifikatsioon ja/või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
erialane kõrgharidus; töökogemus valdkonnas, mis eeldab laste- ja noortekirjanduse tundmist ja metoodika valdamist 
(koolitajate nimed ja täpsem kirjeldus koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kohta on koolitusteates, vt jaotis "Register"  "Koolitusteated")
15.  Õppekava kehtestatud: 7.11.2018, Merike Vardja
Viimati uuendatud: 30.04.2021

---


1.    Täienduskoolitusasutuse nimi:
FIE Merike Vardja
2.    Õppekava nimetus:
Hõimurahvaste kirjandus ja hõimutemaatika (kirjandus, metoodika)
3.    Õppekavarühm (rahvusvahelise haridus- ja koolitusvaldkondade liigituse ISCED-F 2013 järgi):
0232 Kirjandus ja lingvistika
4.    Kogumaht:
8 akadeemilist tundi, sh 8 tundi auditoorset tööd, iseseisvat tööd ei ole
5.    Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:
klassiõpetajad, eesti keele ja kirjanduse õpetajad (I ja II kooliaste), huvijuhid, õppejuhid, (kooli)raamatukoguhoidjad
Õppe alustamise tingimused puuduvad.
6.    Õppe-eesmärk:
Koolituse tulemusel omandab osaleja ülevaate hõimurahvaste ning hõimutemaatikaga seotud laste- ja noortekirjandusest ja muust hõimutemaatika materjalist (erinevad ideed, ülesanded) ning kasutab seda koolis hõimuürituste korraldamisel ja juhtimisel.
7.    Õpiväljundid:
Koolitusel osalenu
·         tunneb hõimurahvaste ning hõimutemaatikaga seotud laste- ja noortekirjandust ja reflekteerib seda;
·         lõimib hõimurahvaste ning hõimutemaatikaga seotud laste- ja noortekirjandust erinevate õppeainete õpetamise ning ürituste korraldamisega;
·         valdab hõimutemaatika materjali (ideed, ülesanded jms) ning kasutab seda koolis hõimuürituste korraldamisel ja juhtimisel (hõimutemaatika käsitlemine õppetundides, hõimupäeva, -nädala korraldamine vms).
8.    Õppesisu:
·         Hõimurahvaste (soome-ugri) laste- ja noortekirjandus eesti keeles.
·         Uuem soome lastekirjandus.
·         Hõimutemaatika käsitlemisest koolis. Ideid ja praktilisi näpunäiteid: muinasjutt ja ilukirjandus läänemeresoome keelte tutvustamisel, hõimukeelte ja -kultuuride teemalised töölehed ning lingvistikaülesanded, vaatmike ja audiovisuaalsete loovtööde koostamine.
9.    Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus korraldatakse koolituse ajaks renditud ruumides, kus on tänapäevaste IKT-vahendite kasutamise võimalus (arvuti, projektor).
10.  Õppemeetodid:
näitlikustatud loeng, praktiline töö, arutelu
11.  Õppematerjalid:
jaotmaterjal
12.  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
osalemine auditoorses töös
13.  Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
14.  Koolitaja kvalifikatsioon ja/või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
erialane kõrgharidus, pädevus käsitletavas valdkonnas 
(koolitajate nimed ja täpsem kirjeldus koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kohta on koolitusteates, vt jaotis "Register"  "Koolitusteated")
15.  Õppekava kehtestatud: 20.08.2018, Merike Vardja
Viimati uuendatud: 30.04.2021


---


1.    Täienduskoolitusasutuse nimi:
FIE Merike Vardja
2.    Õppekava nimetus:
Raamat, autor, lugeja (lastekirjanduse lõimimine teiste õppeainete ja -valdkondadega ning didaktikaga) (kirjandus, metoodika)
3.    Õppekavarühm (rahvusvahelise haridus- ja koolitusvaldkondade liigituse ISCED-F 2013 järgi):
0232 Kirjandus ja lingvistika
4.    Kogumaht:
8 akadeemilist tundi, sh 8 tundi auditoorset tööd, iseseisvat tööd ei ole
5.    Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:
klassiõpetajad, algklassiõpetajad, eesti keele ja kirjanduse õpetajad, (kooli)raamatukoguhoidjad
Õppe alustamise tingimused puuduvad.
6.    Õppe-eesmärk:
Koolituse tulemusel osaleja omandab ülevaate uusimast lastekirjandusest, oskab lastekirjandust lõimida teiste õppeainete ja -valdkondadega ning käsitleda seda nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtudes.
7.    Õpiväljundid:
Koolitusel osalenu
·         orienteerub uusimas lastekirjanduses (ilu- ja aimekirjandus) ja reflekteerib seda;
·         lõimib lastekirjandust õpetamise eesmärgil loodusõpetuse, teatri- ja filmikunstiga vms;
·         tunneb nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ja käsitleb lastekirjandust neist lähtudes.
8.    Õppesisu:
·         Ülevaade uuemast lastekirjandusest (ilu- ja aimekirjandus).
·         Raamatukoguhoidja ja õpetaja koostöö on vajalik ning võimalik.
·         "Head õnneseened, seenemikud, võtke sukaseened ja saatke kõik seenetreialid seenele": seentest lastekirjanduses.
·         "Must on valge": absurdist elus ja kirjanduses.
·         Nüüdisaegne õpikäsitus kirjanduse õpetamisel: soovitusi ja näiteid.
9.    Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus korraldatakse koolituse ajaks renditud ruumides, kus on tänapäevaste IKT-vahendite kasutamise võimalus (arvuti, projektor).
10.  Õppemeetodid:
näitlikustatud loeng, arutelu
11.  Õppematerjalid:
jaotmaterjal
Arkaadia. Lasteluuletused, lastejutud, muinasjutud. Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu. https://www.luts.ee/arkaadia/
Aivar Jürgenson, Seened kultuuriloos. Argo, 2005
ja /või Erast Parmasto, Ühe seenevana seenelood. Varrak, 2005
Reet Krusten, Krista Kumberg, Mare Müürsepp, Mari Niitra, Hille Ojala, Jaanika Palm, Malle Reidolv, Ave Tarrend, Lastekirjanduse sõnastik. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus, 2006
12.  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
osalemine auditoorses töös
13.  Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
14.  Koolitaja kvalifikatsioon ja/või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
erialane kõrgharidus; töökogemus valdkonnas, mis eeldab lastekirjanduse head tundmist 
(koolitajate nimed ja täpsem kirjeldus koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kohta on koolitusteates, vt jaotis "Register"  "Koolitusteated")
15.  Õppekava kehtestatud: 28.08.2017, Merike Vardja
Viimati uuendatud: 30.04.2021

---

1.    Täienduskoolitusasutuse nimi:
FIE Merike Vardja
2.    Õppekava nimetus:
Nüüdisaegne õpikäsitus kirjanduse ja eesti keele õpetamisel (kirjandus/keel, metoodika)
3.    Õppekavarühm (rahvusvahelise haridus- ja koolitusvaldkondade liigituse ISCED-F 2013 järgi):
0232 Kirjandus ja lingvistika
4.    Kogumaht:
8 akadeemilist tundi, sh 8 tundi auditoorset tööd, iseseisvat tööd ei ole
5.    Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:
gümnaasiumi ja põhikooli III astme eesti keele ja kirjanduse õpetajad
Õppe alustamise tingimused puuduvad.
6.    Õppe-eesmärk:
Koolituse tulemusel omandab osaleja ülevaate nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest ning digimaailma võimalustest kirjanduse ja eesti keele õpetamisel.
7.    Õpiväljundid:
Koolitusel osalenu
·         teab nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ja reflekteerib sellest lähtudes oma õpetamistegevust;
·         kasutab nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid õppetöö planeerimisel ja korraldamisel, õppematerjalide loomisel ja koondamisel;
·         teab ja kasutab oma töös digimaailma võimalusi (nt nutitelefon, tahvelarvuti, nuhvel).
8.    Õppesisu:
·         Digimaailm kirjanduse ja eesti keele õpetamisel.
·         Kirjanduslik fotojaht.
·         Klassikast tänapäeva noorsooromaanini.
·         Luule – loomulikult!
·         Teostega lähi- ja lühitutvumise võimalusi.
·         Seoseid kodukandiga.
9.    Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus korraldatakse koolituse ajaks renditud ruumides, kus on tänapäevaste IKT-vahendite kasutamise võimalus (arvuti, projektor jm).
10.  Õppemeetodid:
näitlikustatud loeng, sh võimaluste ettenäitamine, mida on osalejatel võimalik ise praktiseerida
11.  Õppematerjalid:
jaotmaterjal
Maarika Lips, Ülle Mäekivi, IV loovusseminari töötuba "Võimaluste võti"; https://www.youtube.com/watch?v=JNGQ0ohdsoI
12.  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
osalemine auditoorses töös
13.  Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
14.  Koolitaja kvalifikatsioon ja/või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
erialane kõrgharidus; töökogemus valdkonnas, mis eeldab digitaalsete õppematerjalide ja töövahendite head tundmist ning kasutamise oskust 
(koolitajate nimed ja täpsem kirjeldus koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kohta on koolitusteates, vt jaotis "Register"  "Koolitusteated")
Koolitajad: Maarika Lips ja Ülle Mäekivi
15.  Õppekava kehtestatud: 06.11.2017, Merike Vardja
Viimati uuendatud: 30.04.2021