Kvaliteedi tagamise alused


Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1.    Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
(1)  Täienduskoolituse õppekavad koostatakse täiskasvanute koolituse seaduse (TäKS) §-s 9 "Täienduskoolituse standard ja täienduskoolituse õppekava" sätestatud nõuete alusel.
(2)  Õppekavade koostamisel jälgitakse, et need vastaksid valdkonna õigusaktide nõuetele ja parimatele praktikatele.
(3) Õppekavad vaadatakse üle regulaarselt ning vajaduse korral neid täiendatakse ja parandatakse, et tagada nende ajakohasus.

2.    Täienduskoolitusega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
(1)  Täienduskoolituse õppekavas esitatakse koolitajalt nõutav kvalifikatsioon ning õpi- või töökogemuse kirjeldus. Koolitajalt nõutav miinimumnõue on kõrgharidus (magistritase). Üldjuhul on nõutav erialane kõrgharidus, kuid koolitajaks võib olla ka isik, kellel on kõrgharidus mõnel muul alal ning kellel on arvestatav pädevus ja kogemus käsitletavas valdkonnas.
(2) Täienduskoolitusega seotud koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega esitatakse vastava koolituse koolitusteates (vt jaotis "Register"  "Koolitusteated").
(3)  Koolituse korraldaja nõustab ja toetab koolitajat koolituse ettevalmistamisel (nt õppesisu koostamine, õppemeetodite valik) ning osalejatelt saadud tagasisidele tuginedes pärast koolitust.

3.    Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
(1)  Täienduskoolitus korraldatakse koolituse ajaks renditud ruumides, mis võivad eri koolituste puhul olla erinevad. Koolituse ruumis on võimalik kasutada tänapäevaseid IKT-vahendeid (arvuti, projektor) ja muid vahendeid sõltuvalt koolituse sisust ning õppijate ja koolitaja vajadustest.
(2)  Koolituse korraldaja kontrollib enne koolitust ruumi sobivust (valgustus, temperatuur, toolide/laudade paiknemine jm) ja tagab vajalike vahendite olemasolu.

4.    Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
(1)  Tagasisidet täienduskoolituse kohta kogutakse osalejatelt koolituse vältel (pauside ajal) suulise vestluse käigus.
(2)  Üldjuhul täidavad osalejad pärast koolitust ühtlasi lühikese tagasisideküsimustiku (paberil/veebivormil). Täidetud küsimustikke säilitab täienduskoolitusasutus ühe aasta alates koolituse toimumisest.
(3)  Koolituse tagasisidet analüüsitakse ning analüüsi tulemusi kasutatakse järgmiste koolituste sisu ja korralduse parendamisel.

Kehtestatud: 23.11.2015
Viimati uuendatud: 30.04.2021

täienduskoolitusasutus FIE Merike Vardja