04.02.22

Eesti keele riigieksamiks valmistumise koolitused 2022

Pedagoogide täienduskoolitus

„Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena“

(õpilaste ettevalmistamine eesti keele riigieksamiks)

esmaspäeval, 28. veebruaril 2022 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn)

ja

reedel, 4. märtsil 2022 Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu)

 

Korraldaja: FIE Merike Vardja (rg-kood 11593380)

Sihtrühm: gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eesti keele ja kirjanduse õpetajad (eesti õppekeelega kool)

Maht: 10 akadeemilist tundi

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate reg-nr 172817, õppekavarühm „Kirjandus ja lingvistika“

 

Teemad:

1.     Sisulisi tähelepanekuid 2020. ja 2021. aasta eksamitööde kohta

2.     Eristuskiri ja hindamisjuhendid

3.     Lugemisülesannete vastuste hindamine ja analüüs

4.     Kirjutamisülesande (arutleva kirjandi) hindamine ja analüüs

5.     Ülevaade eesti keele e-hindamise kontseptsioonist

6.     Harjutamisülesandeid koos hindamisjuhendiga

Koolitaja: PhD Merike Vardja


Registreerumisega kinnitab registreeruja, et

1)    on koolitusel osalemise oma tööandjaga kooskõlastanud;

2)    on teadlik, et koolituse kohast on võimalik ära öelda arvet tasumata kuni registreerumise lõpptähtpäevani (vt täpsemalt http://merikevardjakoolitus.blogspot.com „Õppekorralduse alused“ ja „Arve tingimused“).

 

Lisainfo e-posti aadressil merike.vardja@gmail.com, telefoninumbril +372 501 6551 ja koolituse veebilehel http://merikevardjakoolitus.blogspot.com

 

NB! Koolituse korraldamisel ja koolitusel osalemisel järgime kõiki kehtivaid Vabariigi Valitsuse kehtestatud piiranguid ja käitumisjuhiseid seoses COVIDiga (vt https://kriis.ee/haridus-hobid-ja-sport/huvitegevus-ja-taienduskoolitus/taienduskoolitus).

 

Päevakava Tallinnas 28. veebruaril 2022

10.15–10.30 Hommikukohv

10.30–12.00 Koolitus

12.00–12.45 Lõunaeine

12.45–15.00 Koolitus

15.00–15.15 Paus

15.15–16.45 Koolitus


Päevakava Tartus 4. märtsil 2022

10.15–10.30 Hommikukohv

10.30–12.00 Koolitus

12.00–12.45 Lõunaeine

12.45–15.00 Koolitus

15.00–15.15 Paus

15.15–16.45 Koolitus

Päevakavas võib esineda väikseid muudatusi.

 

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel omandab osaleja kindluse õpilaste ettevalmistamisel eesti keele riigieksamiks ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamise suunamisel.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu

teab eesti keele riigieksami eristuskirja ja hindamisjuhendite sisu ning on kursis neis tehtud muudatustega;

tunneb eksamiülesannete olemust, oskab riigieksami hindamisjuhendeid rakendada õpilaste vastuste hindamisel;

arendab mitmekülgselt õpilaste tekstimõistmis- ja tekstiloomeoskust, mis aitab tagada vastavate õpitulemuste omandamise;

suunab õpilasi üld- ja valdkonnapädevuste kujundamisel ning eesti keele õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamisel.

Õppemeetodid: näitlikustatud loeng, arutelu, praktiline töö

 

Merike Vardja on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal cum laude ning saanud keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse. Ta on omandanud Jyväskylä Ülikoolis filosoofialitsentsiaadi kraadi ja filosoofiadoktori kraadi kirjanduse alal. Aastail 1993–2006 õpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis / Tallinna Ülikoolis eesti kirjandust ja kultuurilugu ning soome keelt ja kirjandust. Aastail 1996–1998 töötas ta Haridusministeeriumi üldhariduse osakonna õppekavatalituses eesti keele peaeksperdina. 1996/1997. aastast on ta olnud eesti keele riigieksamit ettevalmistava komisjoni liige ning apellatsioonikomisjoni ekspert, sh kaks aastat eesti keele e-riigieksami töörühma liige. Ta on olnud pikka aega eesti keele riigieksami hindamise komisjoni liige ja viiel aastal eesti keele riigieksami hindajate koolitaja.

Kommentaare ei ole: